Klik hjir foar de Fryske side

Klik hjir foar de Hollanske side

 

Tige wolkom op dizze webside. As jo boppesteande animaasje sjen kinne, hawwe jo de gaadlike plugin en kinne jo fierder. As jo neat sjogge of jo ha swierrichheid mei de side, moatte jo earst de neiste ûtjefte fan Flash 5 delhelje. Dat kin mei dizze knop:
Hartelijk welkom op deze website. Als u bovenstaande animatie kunt zien dan beschikt u over de juiste plugin en kunt u verder. Als u niets ziet of problemen met de site ondervindt, moet u eerst de nieuwste versie van Flash 5 downloaden, dat kan met deze knop:

besikers oant no ta: 72384 bezoekers tot op heden

Jo kinne dizze side it bêste besjen mei Windows 98, Internet Explorer 4+, in lûdskaart en in 800x600 monitor.
Deze website is het best te bekijken met Windows 98, Internet Explorer 4+, geluid en een 800x600 scherm.

foarmjouwing: BW H ontwerpers, Ljouwert. Utjefte: Histoarysk Sintrum Ljouwert (HSL)
en Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) yn gearwurking mei Justysje yn Ljouwert

It liet fan de startside is orizjineel en ôfkomstich út it Histoarysk Argyf fan Omrop Fryslân. It is Eala fria Fresena (tekst: P. J. Troelstra), ien fan de lieten, dat songen waard op de protestgearkomste yn Zalen Schaaf yn Ljouwert op 23 novimber 1951. Wa't niget hat oan eftergrûnynformaasje oangeande de grutte foto's fan de haad- en oare siden wurdt trochferwiisd nei it kolofon.

 

Sjoch ek op www.itnijs.nl foar al it nijs yn it Frysk! Sjoch ek op www.itnijs.nl foar al it nijs yn it Frysk!